قدرت سایبری http://cyberpower.ir 2020-09-20T04:18:14+01:00 text/html 2015-07-08T21:40:11+01:00 cyberpower.ir صدیقه کاشانی گهر رتبه ایران در استفاده از تلگرام http://cyberpower.ir/post/4 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/25620145183764176440.jpg" alt="رسانه های اجتماعی ، قدرت سایبری" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> text/html 2015-06-12T18:12:06+01:00 cyberpower.ir صدیقه کاشانی گهر خرید و فروش فالوورها در اینستاگرام http://cyberpower.ir/post/3 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/83969958605663223740.jpg" alt="قدرت سایبری" border="0" height="335" hspace="0" vspace="0" width="486" align="bottom"></div> text/html 2015-06-07T12:49:45+01:00 cyberpower.ir صدیقه کاشانی گهر روندهای توزیع پیام در رسانه های اجتماعی ( سال 2015 ) http://cyberpower.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><img style="width: 521px; height: 396px;" src="http://axgig.com/images/85345600557343447253.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"> </div> text/html 2015-06-07T12:28:26+01:00 cyberpower.ir صدیقه کاشانی گهر صفحه قدرت سایبری در آپارات http://cyberpower.ir/post/1 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">صفحه قدرت سایبری در آپارات</span></p> <p style="text-align: center;"><a title="قدرت سایبری" href="http://www.aparat.com/cyberpower" target="_blank"><span style="font-size: medium;">http://www.aparat.com/cyberpower</span></a></p>